Privacyverklaring

Bij het verlenen van de producten en diensten van de School voor online coaching verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren hoe wij met deze gegevens omgaan, hebben wij deze privacy verklaring opgesteld. Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar info@schoolvooronlinecoaching.nl

De School voor online coaching is onderdeel van Het Instituut voor Durf en Daadkracht. Deze is gevestigd aan H. Roland Holststraat 82 in Utrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de School voor online coaching
www.schoolvooronlinecoaching.nl
www.durfendaadkracht.nl

Karin van Kas
Middelweg 3
4023 AR Rijswijk (Gld)
Skype: karinvankas
Facetime/What’s App: 06-47103492

Persoonsgegevens die wij verwerken

De School voor online coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf  aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolvooronlinecoaching.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
De School voor online coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coach/trainingstraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • De School voor online coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook
  de tekst onder het kopje profilering);
 • De School voor online coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De School voor online coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de School voor online coaching) tussen zit.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

De School voor online coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent concreet dat de gegevens van bestaande cliënten niet langer worden bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand komt. Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.

Het delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Dit zal uitsluitend gebeuren als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden indien worden ingeschakeld bij het
coach/trainingstraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheidvan jouw gegevens. De School voor online coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De School voor online coaching zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van persoonlijke gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloud-provider (iCloud en Onedrive).

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Instragram en What’s App in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies en vergelijkbare technieken

De School voor online coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De School voor online coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de School voor online coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvooronlinecoaching.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De School voor online coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

De School voor online coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@schoolvooronlinecoaching.nl

De School voor online coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • NSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitalehandtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier
  voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@schoolvooronlinecoaching.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 15 mei 2022.

De School voor online coaching behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. De School voor online coaching raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.